Regulaminy

W Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO

CO OZNACZA SKRÓT RODO?
Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

JAKI JEST CEL WPROWADZENIA RODO?
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, e-mail kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89.

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH W  I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ?
Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Rafał Kozłowski, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Do zakresu działania CKiP należy wykonywanie zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. CKiP gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

 • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną
 • dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa
 • wykonać zadania realizowane przez CKiP w interesie publicznym.

 W zależności czynności przetwarzania podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Przy prowadzeniu działalności przetwarzamy m.in: imię, nazwisko, adres, telefon, email, historię transakcji (płatniczych, oraz związanych z płatnościami za usługi i bilety).

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH?
W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Twoje dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Dane osobowe przetwarzane przez CKiP przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. Przykładowo ze względu na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z nich będziemy przechowywać do 6 lat.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy:  iod@ckip.jaroslaw.pl

Podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania można otrzymać od pracowników CKiP, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE?
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez CKiP danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu nawiązania kontaktu.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89

W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Rafał Kozłowski, e-mail: iod@ckip.jaroslaw.pl

Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego będą pracownicy Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, którym administrator polecił przetwarzanie danych, podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub do czasu wycofania zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Podziemnego Przejścia Turystycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informuję, iż:

 • Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław, kontakt@ckip.jaroslaw.pl, tel.: 16 624 89 89,

 • monitoring stosowany w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia,

 • podstawą przetwarzania danych jest art.6 lit.c RODO w związku z art.7 ust.1 pkt 14 i art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 • zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • posiada Pani/Pan:

  • prawo do informacji o istnieniu i zakresie monitoringu;

  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych Rafał Kozłowski, iod@ckip.jaroslaw.pl

Regulamin zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu

 1. Podziemne Przejście Turystyczne jest monitorowane.
 2. Podziemne Przejście Turystyczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Czas zwiedzania Podziemnego Przejścia wynosi szacunkowo około 50 minut.
 4. Zwiedzanie rozpoczyna się w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Centrum Kultury i Promocji –ul. Rynek 5.
 5. Podziemne Przejście Turystyczne można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, wyłącznie pod opieką i nadzorem wyznaczonego pracownika Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu lub wyznaczonego przewodnika PTTK.
 6. Ze względu bezpieczeństwa zwiedzanie grupowe odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie grupy.
 7. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Podziemne Przejście Turystyczne wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.
 8. Opłaty przewodnickie nie obowiązują dzieci do lat 4. Nie dotyczy grup zorganizowanych.
 9. Niewskazane jest zwiedzanie Podziemnego Przejścia Turystycznego przez: dzieci poniżej 5. roku życia, osoby cierpiące na epilepsję lub klaustrofobię, osoby cierpiące na alergie.
 10. Opiekun grupy zorganizowanej jest zwolniony z opłaty przewodnickiej.
 11. Wstęp do Podziemnego Przejścia Turystycznego jest zabroniony dla: osób będących wstanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem innych podobnie działających środków.
 12. Podczas zwiedzania zabrania się: palenia tytoniu, zaśmiecania trasy, wnoszenia jedzenia, naruszania struktury murów, wynoszenia wszelkich przedmiotów znajdujących się na trasie zwiedzania, dotykania eksponatów, hałasowania.
 13. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Podziemnego Przejścia Turystycznego.
 14. W trakcie zwiedzania Podziemnego Przejścia Turystycznego należy zachować ostrożność i dostosować się do poleceń obsługi Podziemnego Przejścia Turystycznego oraz zapisów Regulaminu.
 15. Centrum Kultury i Promocji zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania całej trasy lub jej części.
 16. W sprawie skarg i wniosków dotyczących Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu należy zwracać się do Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, który zarządza Przejściem.

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu zostało zrealizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach zadania pt. „Jarosław–Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich”

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2021

Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

z dnia 7 czerwca 2021 r.

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY ZWIEDZANIU PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA TURYSTYCZNEGO W JAROSŁAWIU:

 1. Podziemne Przejście Turystyczne do odwołania czynne jest w następujących dniach i godzinach:
  Wtorek – Piątek         10:00-16:00  Sobota – Niedziela     10:00 – 16:30          

2. Ograniczeniu ulega liczba przebywających jednocześnie w całym obiekcie – maksymalnie 5 osób (4 zwiedzających oraz 1 przewodnik).

3. Do limitu osób nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID – 19.

4. Wyjątek dla punktu 2 stanowi sytuacja, gdy zwiedzający stanowią jedną, wspólnie zamieszkującą rodzinę lub grupę zorganizowaną. Wówczas dopuszcza się większą liczbę osób.

5. Osoby zwiedzające będą wprowadzane do obiektu PPT w odpowiednich odstępach czasu pod opieką Przewodnika Przejścia

6. Osoby zwiedzające są zobowiązane do stosowania następujących zasad:

przed rozpoczęciem zwiedzania każdy zwiedzający zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, używając środka z dystrybutora znajdującego się na początku trasy zwiedzania,

przez cały czas zwiedzania obowiązuje nakaz przez zwiedzających noszenia na twarzy maseczki zakrywającej usta i nos,

zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, przebywających w Podziemnym Przejściu Turystycznym (min. 1,5 m),

obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów,

zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do zaleceń i instrukcji umieszczonych na trasie zwiedzania

7. Zwiedzanie ma charakter płynnego spaceru.

8. Limit odległości nie dotyczy rodzin przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.

9. Zabrania się wstępu na teren PPT osobom:

niestosującym się do obowiązujących zaleceń sanitarnych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w szczególności bez osłony nosa i ust

wykazującym symptomy zarażenia – kaszel, katar,

10. Należy stosować się do wytycznych i poleceń pracowników Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu/CIT.

11. Niniejsze wytyczne stanowią prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki zwiedzania PPT podczas obowiązywania rygorów sanitarnych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.